Overslaan en naar de inhoud gaan

 1. De directie van het garagebedrijf kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, brand-,water- of stormschade aan de in de voertuigen achtergelaten voorwerpen.
 2. Het leveren of het proefrijden van voertuigen op verzoek van de klant gebeurt uitsluitend op zijn verantwoordelijkheid.
 3. De vooropgestelde duur van de herstellingswerken wordt steeds bij benadering en onder voorbehoud vastgesteld.
  De klant zal geen schadevergoeding, noch kosten van welkdanige aard ook kunnen eisen voor de gebruiksderving van het voertuig tijdens de duur van de herstellingswerken. 
 4. De vervangen onderdelen worden ter beschikking gehouden van de klant op zijn uitdrukkelijk verzoek en dit tijdens een maximum tijdspanne van 14 dagen na het uitvoeren der herstellingswerken.
 5. Enkel de fabrikant of zijn gevolmachtigde importeur zal oordelen of bepaalde herstellingswerken onder waarborg vallen. De klant zal dienaangaande schriftelijk ingelicht worden.
 6. Geen klachten worden aanvaard tenzij schriftelijk, binnen de acht dagen na datum van de factuur, worden ingediend.
 7. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Een verwijlinterest van 10% is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf de datum waarop de factuur betaalbaar is.
  Een forfaitaire vergoeding van 20% op het bedrag van de factuur met een minimum van 25 EUR zal verschuldigd zijn indien de schuldenaar zonder verrechtvaardiging en geldig verweer, in gebreke van betaling zou blijven, 15 dagen na aanmaning  per aangetekende brief. In deze vergoeding zijn de gerechts- en uitvoeringskosten niet begrepen.
 8. Stallingskosten zullen aangerekend worden bij niet afhaling van het voertuig 14 dagen na het beëindigen van de herstellingswerken. Indien de kostprijs van de herstellingswerken hoger ligt dan 250 EUR kan de directie een voorschot of een voorlopige betaling vorderen, ongeacht haar weerhoudingsrecht. De klant kan evenwel een bank- of andere waarborg voorstellen.
 9. Alle betwistingen worden uitsluitend door de bevoegde rechtbanken van Gent beslecht.
 10. De waarborg op onze facturen kan slechts uitgevoerd worden wanneer het volledig onderhoud regelmatig in ons werkhuis uitgevoerd werd. De werken onder waarborg kunnen enkel en alleen uitgevoerd worden in onze eigen werkplaats (depannage en sleepkosten vallen niet ten onze laste)